Vedtekter

image_pdfimage_print

Revidert og vedtatt på årsmøtet 07. februar 2017

Vedtekter for Rana Slektshistorielag.

 

§ 1. Formål.

Rana slektshistorielag (RSHL) har til formål å skape interesse for slektsgransking på faglig og kulturelt grunnlag.

§ 2. Medlemskap.

Medlem er alle som godtar lagets vedtekter og betaler den fastsatte årskontingent. Stemmeberettiget er den som har betalt kontingenten for foregående år. Også nye medlemmer registrert fram til årsmøtet er satt i inneværende år. Hvert medlem har 1 stemme. Laget er medlem av Norsk Slektshistorisk forening. Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra styret.

§ 3. Styret.

Laget ledes av et styre på fem medlemmer. Tre av styremedlemmene må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig. Varamedlemmer har møterett. Varamedlemmer innkalles med tale og forslagsrett, men kun stemmerett hvis de møter som ordinært styremedlem. Styrevedtak krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 4.Årsmøtet.

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar. Innkalling skal stå i siste nummer av medlemsbladet før årsmøtet (desemberutgaven),
ved annonse i Rana Blad og på lagets hjemmeside minst tre uker før møtet.

Innkomne saker må være styret i hende innen to uker før årsmøtet. Innstillinger legges fram på årsmøtet. Sakspapirene for årsmøtet bekjentgjøres for medlemmene på lagets hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Etter innstilling fra valgkomiteen velges:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer. To revisorer.

Etter innstilling fra styret velges: To medlemmer til valgkomiteen.
Alle verv har en funksjonstid på to år. Valgene legges opp slik at halve styret, en revisor og halve valgkomiteen er på valg hvert år.
Leder og nestleder velges omvekslende annethvert år.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst ¼ av lagets medlemmer krever det.

Dagsorden for årsmøtet.

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av: Møteleder. Referent. To til signering av protokollen.
  3. Årsmelding.
  4. Regnskap
  5. Kontingent
  6. Vedtekter
  7. Innkomne saker
  8. Budsjett
  9. Valg

Årsmøtet kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 5. Regnskap.

Regnskapene og budsjettene skal følge kalenderåret. Regnskapene fremlegges for årsmøtet revidert.

§ 6. Kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinære årsmøter innkalles når styret bestemmer det, eller minst ¼ av medlemmene skriftlig krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, med min. Tre ukers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8.Endring av vedtektene.

Forslag til endringer i lagets vedtekter må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Endringer eller tillegg til vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 9. Oppløsning.

Laget kan kun oppløses hvis et kvalifisert flertall på minimum ¾ av de stemmeberettigede på to påfølgende årsmøter vedtar dette. Det årsmøtet som oppløser laget, vedtar hvordan lagets eiendeler skal disponeres ved oppløsningen.